El País Valencià i Andorra es reconeixeran els certificats de català

Els dos governs garanteixen la coherència del sistema d’acreditacions i faciliten la mobilitat dels ciutadans entre els territoris

El govern valencià ha aprovat aquest divendres un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra per al reconeixement de diplomes i certificats d’acreditació de coneixements lingüístics. El conveni preveu el reconeixement mutu dels diplomes i certificats oficials emesos per la Generalitat Valenciana, a través de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, i pel Govern d’Andorra, i que acrediten la competència lingüística dels ciutadans de conformitat amb els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües.

Les dues parts constituiran una comissió per al seguiment del conveni integrada per quatre persones: per part de la Generalitat Valenciana, la persona titular de la direcció general amb competències en política lingüística i gestió del multilingüisme i la persona titular del servei amb competències en matèria d’acreditació del valencià. Per part del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, la persona titular de la direcció dels exàmens oficials de llengua catalana i la persona titular de l’àrea dels exàmens oficials.

El conveni entrarà en vigor des del moment en què se signi i estarà vigent per a un període de quatre anys, prorrogable amb el consentiment exprés de les parts per un període de quatre anys més.

Aquest acord dona compliment als objectius de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport valenciana de fomentar la cooperació i la coordinació amb altres institucions per a la difusió i la promoció del valencià. També es regula l’homologació dels títols i els certificats oficials que acrediten la competència lingüística d’acord amb els nivells del Marc europeu mitjançant l’Ordre 7/2017, de 2 de març. El govern andorrà, per la seva part, fa un pas més en la política de mantenir relacions específiques a favor de la llengua amb acords i convenis de col·laboració amb altres territoris de llengua catalana i adapta els ensenyaments als nivells del Marc europeu comú de referència.

Amb aquest conveni, el País Valencià i Andorra esperen, a més de garantir la coherència del sistema d’acreditacions, facilitar la mobilitat de persones en diversos àmbits entre els dos territoris.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

LinkedIn
Share